งานก่อสร้างถนน งานก่อสร้างถนนโดยบริษัท เพฟมาสเตอร์ จำกัด เริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจและออกแบบ โดยทีมวิศวกรและโฟร์แมน ผู้ชำนาญด้านงานก่อสร้างถนน ทั้งถนนคอนกรีตและแอสฟัลต์ก่อสร้างตามมาตรฐาน ให้ความสำคัญตั้งแต่ชั้นรองพื้นทางจนถึงชั้นผิวทางการทำระดับและความลาด เอียงของผิวทางเพื่อการระบายน้ำ

Site References