การบรรยายเกี่ยวกับแอสฟัลท์และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่คณะสปัตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณ ทนงศักดิ์ วงษ์อุทัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เพฟมาสเตอร์ จำกัด ได้รับเชิญ บรรยายเกี่ยวกับ “ แอสฟัลท์ “ ในทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้ คือวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2553 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา เทคโนโลยีและการก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 1 แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีเนื้อหาวิชาในเรื่องการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมขนาดเล็ก เพื่อให้นิสิตมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม

การบรรยายเกี่ยวกับแอสฟัลท์และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่คณะสปัตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20140130_135708_318927

คุณ ทนงศักดิ์ วงศ์อุทัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เพฟมาสเตอร์ จำกัด ได้รับเชิญ บรรยายเกี่ยวกับ “ แอสฟัลท์ “ ในทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้ คือวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more