Pavement Construction

งานก่อสร้างถนน บริการออกแบบและก่อสร้าง งานถนน ลานจอดรถ ทั้งคอนกรีต แอสฟัลต์และผิวจราจรพิเศษอื่นๆ
งานก่อสร้างถนน งานก่อสร้างถนนโดยบริษัท เพฟมาสเตอร์ จำกัด เริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจและออกแบบ โดยทีมวิศวกรและโฟร์แมน ผู้ชำนาญด้านงานก่อสร้างถนน ทั้งถนนคอนกรีตและแอสฟัลต์ก่อสร้างตามมาตรฐาน ให้ความสำคัญตั้งแต่ชั้นรองพื้นทางจนถึงชั้นผิวทางการทำระดับและความลาดเอียงของผิวทางเพื่อการระบายน้ำ

Reference:

 1. ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตในโครงการนาราสิริ สาทร-วงแหวน (2546)
 2. ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตในโครงการมณียา มาสเตอร์พีช (2546)
 3. ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตในโครงการมาสเตอร์พีช รามคำแหง (2547)
 4. ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทางเข้าโครงการฟลอเรสต์วิลล์ (2547)
 5. ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตรอบอาคาร เดอะซิมเพล็กซ์ นวลจันทร์ (2548)
 6. ลานจอดรถ ค.ส.ล. สำหรับจอดรถบัส บริเวณศูนย์แสดงสินค้า และนิทรรศการ
  อิมแพ็ค เมืองทองธานี (2548) ฯลฯ

Other Businesses :

 1. Pavement Repair & Maintainance
 2. Pavement Decoration
 3. Decorative Materials

Pavement Construction

งานก่อสร้างถนน บริการออกแบบและก่อสร้าง งานถนน ลานจอดรถ ทั้งคอนกรีต แอสฟัลต์และผิวจราจรพิเศษอื่นๆ Read more